ARTETERAPIA

Arteterapia je v súčasnosti najžiadanejšou a zároveň najznámejšou spomedzi foriem alternatívnych terapií pracujúcich s umením. Moderná interdisciplinárne chápaná arteterapia lieči človeka v jeho celistvosti (tela, duše i ducha) prostredníctvom schopností človeka vnímať cez zrak, sluch, hmat i kinestetický cit. Cieľ takto chápanej arteterapie je pomôcť človeku byť šťastný, tvorivý a naplnený zmyslom. Terapeut cestou výtvarnej predstavivosti vchádza do sveta klienta, komunikuje s ním metaforickou rečou, vytvorenou zo symbolov použitých v umeleckej reflexii klienta. Tie sa využívajú hlavne na liečbu, no rovnako dobre slúžia aj na vzdelávanie a rozvoj. Vďaka kontaktu s umením sa u človeka zvyšuje pocit sebaakceptovania, učí ho poradiť si s emóciami, vyjadrovať ich rôznymi spôsobmi. Zážitky sa prejavujú netradičnou formou: pomocou kresby, zvuku, teatrálneho vyjadrenia. Navyše takáto forma terapie zvyšuje kreativitu aj u človeka, ktorý ňou od prírody veľmi neprekvitá, učí vyjadrovať svoje myšlienky aj lepšie komunikovať. Terapeutické sedenia, umožňujú lepšie spoznať seba samého, uvoľniť sa, zbaviť sa stresu a upokojiť telo i myseľ. Z týchto dôvodov prvky Arteterapie často aplikujem do psychoterapeutických stretnutí.„Je šťastný na svete ten, koho milujú Múzy...“(Homérsky hymnus)