PSYCHOTERAPIAPsychoterapia je aj jeden zo spôsobov hľadania vnútornej sily, takej potrebnej na zvládnutie bežných, ťažkých, či zvlášť náročných životných situácií. Táto sila býva často zablokovaná, schovaná, či priam väznená rôznymi zákazmi, príkazmi, naučenými stereotypmi, povinnosťami, ktoré „musíme“ vykonávať a máme dojem, že inak sa to ani nedá. Zároveň je psychoterapia časopriestorové stretnutie dvoch ľudí, medzi ktorými sa postupne rozvíja vzájomný vzťah. Aj tento vzťah a jeho pochopenie sú súčasťou liečby. Každá terapia vrátane psychoterapie môže byť v rukách laika nebezpečným nástrojom. Z tohto dôvodu platia pre poskytovateľov psychoterapie prísne kritériá.

Psychoterapia, ktorú používam, Kocentratívna pohybová terapia, je hlbinne orientovaná psychoterapeutická metóda, to znamená, že akceptuje koncept nevedomia, prenosu a protiprenosu, obrany a odporu, využíva však aj prvky humanistickej, behaviorálnej a systemickej psychoterapie. Je nábožensky, svetonázorovo a politicky neutrálna, kladie dôraz na slobodnú voľbu a osobnú zodpovednosť, podporuje autonómiu klienta/pacienta. Metóda je rozšírená najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Metóda sa v roku 1996 dostala i k nám, od roku 2000 existuje Slovenská spoločnosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu. KPT je akceptovaná Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou (SPS) a Európskou asociáciou pre psychoterapiu. Veľmi zjednodušene možno povedať, že KPT je psychoterapeutická metóda, ktorá pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti na pohyb a to pohyb v rovinách: fyzickej, emocionálnej a kognitívnej.