VÝZNAM UMELECKEJ ČINNOSTIKaždý človek má latentnú schopnosť tvoriť. Umenie dáva možnosť objaviť ju.Umenie povznáša, stimuluje, otvára nám nové svety a v neposlednom rade lieči. Umenie ponúka možnosť experimentovať, vydolovať v sebe skryté rezervy. To má presah nielen do konkrétnej umeleckej činnosti, ale aj do psychiky človeka. Malé skupiny dospelých alebo detí, ktorí sa stretávajú za účelom spoločného záujmu vo voľnej umeleckej tvorbe, majú maximálnu slobodu v rámci kohéznej skupiny. Umenie je spirituálna záležitosť, ktorá okrem svojej estetickej funkcie, zároveň aj harmonizuje a rozvíja pozitívne rysy osobnosti človeka. Je predovšetkým metaforou, a preto ľudia dokážu cez umenie pochopiť veľa vecí, môžu objavovať seba, porozumieť sebe samému a iným cestou umenia. Ľudia môžu odkrývať svoje tvorivé schopnosti a súčasne tieto procesy ovládnuť. Môžu porozumieť metaforám a symbolom, ktoré sú priamo tvorené ich životmi a v ich predstavivosti. K tomu sa pridáva možnosť a povzbudenie cítiť, chápať a vyjadriť sa prostredníctvom umeleckých aktivít reflektovaných v skupine. V umeleckom zážitku sa osoba intímne stretáva s výtvarnou formou a dopátra sa určitých obsahov, obohacuje svoj kultúrny kapitál a rozvíja emocionálne, etické a estetické dimenzie a sociálne kompetencie. Záujemcovia, ktorí sa zúčastnia stretnutí s umením, počas atraktívne stráveného voľného času vytvoria umelecké dielo, rozvíjajú svoju tvorivosť a spontánny prejav, komunikujú neverbálnymi cestami a tým následne podnecujú u seba sebauzdravovacie mechanizmy. Tvorivosť je sila pochádzajúca z vnútra osobnosti, počas tvorivého procesu môžete vniesť poriadok do chaosu pocitov a pohnútok vo svojom vnútri a uvoľniť úžasné množstvo dojmov. Je to prostriedok, ktorým možno objavovať seba aj svet a vytvárať medzi nimi vzťah. S rastúcimi nárokmi dnešnej doby, nadobúda zážitková reflektívna výtvarná činnosť význam aj ako relaxačná a stres uvoľňujúca činnosť. Ponúka odreagovanie sa od denných starostí. Slúži na ventiláciu pocitov hnevu, depresie, úzkosti ale aj radosti. Umožňuje uvoľnenie týchto pocitov a tak napomáha k ich zvládaniu a načerpaniu novej energie. Vedie k celkovému citovému, intelektuálnemu a duchovnému rozvoju osobnosti.